พระครูสุธีวรสาร(ดร.) อาจารย์ประจำและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ,
เจ้าอาวาสวัดหนองสวง และ เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี(ธรรมยุต) จังหวัดกาฬสินธุ์ เว็บไซต์ http://kammatthan.com Email :chantum51@gmail.com
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร(ดร.) Email :chantum51@gmail.com ก่อตั้งเมื่อ: 1 ธันวาคม 2553